Compani Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin obowiązuje od 1.02.2024 r.

 1. Definicje
  1. ADMINISTRATOR – Compani Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław,  KRS 0000474079 NIP 8943047901  REGON 022222083 adres e mail :  biuro@compani.pl.     świadcząca usługę opisaną w niniejszym Regulaminie.
  2. ORGANIZATOR – podmiot wskazany w regulaminie zawodów, organizujący zawody na które prowadzona jest rejestracja poprzez serwis www.compani.pl/sklep.
  3. SERWIS – platforma internetowa dostępna w domenie umożliwiająca m.in. zapisanie się na biegi i Wydarzenia oferowane przez Administratora, a także inne podmioty.
  4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie bezpłatnie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  5. UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
  6. UCZESTNIK – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Firmowego Rajdu Rowerowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i zaakceptowała Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023;
  7. DRUŻYNA – oznacza drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 4 Uczestników
  8. BIURO ZAWODÓW – miejsce (wskazane przez Organizatora w Regulaminie Wydarzenia), w którym odbywa się weryfikacja danych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.
  9. WYDARZENIE– wydarzenie, w którym występuje Organizator oraz Uczestnik.
  10. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający rejestrację w serwisie na Wydarzenia
 2. Postanowienia podstawowe
  1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu . Każdy Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji i jego przestrzegania.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu www.compani.pl/sklep obowiązuje niniejszy Regulamin.
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. Celem Serwisu jest usprawnienie rejestracji zawodników na Wydarzenia, pracy Biura Zawodów w dniu rozgrywania Wydarzenia, przygotowania i opublikowania wyników Wydarzeń.
  2. Każdy Użytkownik zakładając konto w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z Serwisem np. zmiana Regulaminu, oraz ważnych wiadomości dotyczących Wydarzeń, na które Użytkownik się zapisał, na podany przy rejestracji adres e-mail.
  3. Rejestracja Użytkownika na Wydarzenie oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Wydarzenia dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Każdy użytkownik w momencie rejestracji na Wydarzenie akceptuję Regulamin Wydarzenia dostępny na stronie Organizatora.
  4. Organizator w przypadku stwierdzenia, iż Konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane bądź jest niezgodne z Regulaminem serwisu, może je zablokować lub usunąć.
  5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających.
 4. Usunięcie konta w serwisie
  1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w serwisie, aby tego dokonać należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@compani.pl w treści umieszczając wyraźną prośbę o usunięcie Konta Użytkownika oraz adres e-mail na jaki dane konto zostało założone.
  2. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane z adresu innego niż ten na który zostało założone konto – konieczna będzie dodatkowa weryfikacja (odpowiedź na maila przesłanego na tenże adres).
  3. Na prośbę użytkownika dane wskazane w pkt. 2 mogą zostać zanonimizowane. W takim przypadku należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@compani.pl
 5. Informacje w Koncie Użytkownika.
  1. Serwis gromadzi dane podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji.
  2. Dane rejestracyjne (profilowe) są używane wyłącznie do:
   1. uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie   o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.),
   2. wysyłania mailingów (o ile użytkownik nie zrezygnował z ich otrzymywania),
   3. wysyłania ważnych informacji dotyczących Wydarzenie na które użytkownik się zarejestrował;
   4. celów statystycznych
   5. wystawiania faktur zakupowych
  3. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie,  po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto”.
  4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  5. Następujące dane są niezbędne dla udzielenia dostępu do Usług rejestracyjnych:
   – Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
   – Adres e-mail.
  6. Użytkownik wprowadzający powyższe dane i dokonując rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do ich podania w imieniu Firmy, w tym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie logo/znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy, jako Uczestnika Wydarzenia, na które dokonał zakupów  w Serwisie na okres do dnia 31.12.2028 r.
  7. Użytkownik ustala e-mail i hasło niezbędne w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części Zasobów Serwisu określanej jako Konto Użytkownika.
  8. W celu potwierdzenia rejestracji na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłany jest link aktywacyjny. Kliknięcie na link aktywuje konto i umożliwia zalogowanie do Konta Użytkownika .
  9. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia w jej imieniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Konto Użytkownika , jak również do dokonania zgłoszenia Drużyn i Uczestników przez daną Firmę i potwierdzając rejestrację potwierdza posiadanie takiego umocowania.
  10. Użycie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika i korzystania z Konto Użytkownika.
  11. Z konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.
  12. Operator serwisu oświadcza, iż dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w punkcie 5.2.
  13. Dane z formularzy zgłoszeniowych do Wydarzeń mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacji Wydarzenia oraz przygotowania wyników i dyplomów).
  14. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania Rejestracji w Serwisie lub zapisania się na Wydarzenie.
 6. Akceptacja regulaminu
  1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Organizatora, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian i utrudnieniach w Wydarzeniach, na które się zapisałem, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
  6. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.
 7. Ochrona danych osobowych:
  1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  2. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Compani Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław,  KRS 0000474079 NIP8943047901 REGON 022222083 adres e mail :  biuro@compani.pl. , operator serwisu www.compani.pl/sklep
  3. Użytkownicy, zakładający konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Organizatora, osoby i firmy współpracujące z Organizatorem na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać usunięcia konta z Serwisu przez Administratora.
  5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.
 8. Reklamacje
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
  2. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji w Serwisie bądź zakupu Pakietu.
  3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@compani.pl
  4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 9. Regulamin elektronicznych płatności
  1. Akceptujemy płatności przelewem tradycyjnym na podane dane bankowe.
   1. Dane do przelewu
    1. Dla Wydarzenia Bieg Firmowy: Bieg Firmowy – Fundacja ,Fundacja Everest, Adres: ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, NIP: 8943043429, BANK: mBank, NUMER KONTA: 79 1140 1140 0000 3822 7400 1001
    2. Pozostałe Wydarzenia Organizatora: Sprzedawca: COMPANI Sp. z o.o., Adres: ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, Polska, Konto bankowe: 79 1160 2202 0000 0005 5041 3369, Bank: Bank Millennium Spółka Akcyjna, BIC (SWIFT): BIGBPLPWXXX
   2. Dane bankowe do przelewu znajdziesz na stronie Serwisu internetowego, w potwierdzeniu zamówienia oraz w punkcie powyżej niniejszego regulaminu.
   3. Przed dokonaniem płatności, upewnij się, że posiadasz poprawne dane do przelewu.
  2. Terminy płatności
   1.  Płatności przelewem tradycyjnym muszą zostać zrealizowane w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
   2. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym.
  3. Opłaty dodatkowe
   1. Użytkownik ponosi wszelkie dodatkowe opłaty bankowe związane z przeprowadzeniem przelewu.
   2. W przypadku dokonywania płatności z zagranicy, Użytkownik ponosi ewentualne opłaty związane z międzynarodowym przekazem pieniężnym.
  4. Zwroty i reklamacje
   1. Firma ma prawo zrezygnować z udziału w wydarzeniu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym Firma złożyła zamówienie, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni roboczych przed datą wydarzenia, na który dokonano zapisu. Firmie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów, w tym w przypadku złożenia zamówienia nie wcześniej niż na 7 dni roboczych przed datą wydarzenia, prawo to wygasa.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Administratora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@compani.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. 
   3. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek, z którego został dokonany zakup.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Firmy. Firma nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
  5. Potwierdzenie płatności
   1. Po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym, Użytkownik otrzyma potwierdzenie płatności na podany adres e-mail.
  6. Bezpieczeństwo transakcji
   1. Zapewniamy, że wszelkie dane bankowe przesłane w celu dokonania płatności są chronione zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa.
 1. Ceny 
  1. Ceny podane przez Organizatora wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.
  2. Cena produktów oferowanych w naszym serwisie może ulec zmianie w zależności od daty dokonania zakupu.
  3. Zmiany cen mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak sezonowość, dostępność produktów, trendy rynkowe oraz indywidualne czynniki związane z historią zakupów danego Użytkownika.
  4. Nasz system może zautomatyzowanie dostosowywać ceny w czasie rzeczywistym, mając na uwadze wspomniane czynniki.
  5. Użytkownicy  są zobowiązani do sprawdzenia aktualnej ceny produktu przed dokonaniem zakupu, ponieważ cena może ulec zmianie od ostatniego odwiedzenia Serwisu.
  6. W przypadku pytań dotyczących cen lub dostępności produktów, zachęcamy do skontaktowania się ze Organizatorem pod adresem:
   1. Firmowy Rajd Rowerowy:  biuro@rajdrowerowy.pl 
   2. Bieg Firmowy:  biuro@biegfirmowy.pl
   3. Pozostałe Wydarzenia: biuro@compani.pl
  7. 7. Zachęcamy również do regularnego sprawdzania naszej strony internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji na temat cen i promocji.
 2. Newsletter 
  1. Użytkownik w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Administratora.
  2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Administratora informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
  3. Użytkownik w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
  4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Użytkownika/Uczestnika  poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
  5. Użytkownik/Uczestnik  może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Administratora.
  6. Użytkownik może także zwrócić się bezpośrednio do Organizatora w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
  7. Użytkownik/Uczestnik oraz Użytkownik-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.
 1. Autorskie prawa majątkowe 
  1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Serwisu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratora lub podmiotom trzecim, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
  2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Organizatora.
  3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Serwisu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Użytkownik), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
  4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
  5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych serwisu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim, z którymi Administratora zawarł stosowne umowy. 
  6. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Administratora.
 2. Platforma ODR.
  1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
  2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
  4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
  5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 3. Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada za zgodność informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne dla nich formularze.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
   1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
   2. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Administratora,
   3. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
   4. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług, 
   5. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.